HÍVJON MINKET: +36 1 270 0017
ÍRJON NEKÜNK: info@adexyachting.hu
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az ADEX Yachting Kft. (1161 Budapest, Szent Korona u. 84., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen Tájékoztató Társaság honlapjain az Érdeklődők által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, kiállításaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Fogalom meghatározások
2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.3 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Tevékenységek esetében Adatkezelőnek minősül:
• ADEX Yachting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1161 Budapest, Szent Korona u. 84.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-704167; adószáma: 12802995-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Adatkezelő a JEANNEAU hajók kizárólagos magyarországi forgalmazója, kiállítások és egyéb rendezvények szervezője, Honlapok üzemeltetője.
2.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Érdeklődő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.5 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott tevékenységek esetében Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 9.1 pontjában felsorolt szervezetek.
2.6 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: jeanneau.hu, prestige-yachts.hu, adex.hu és a honlapokhoz tartozó social media felületek.
2.7 Kiadvány(ok): Tájékoztató és marketing anyagok a forgalmazott hajónkról, termékekről illetve szolgáltatásokról.
2.8 Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által szervezett kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szerviz szolgáltatások.
2.9 Érdeklődő: az a természetes személy, aki a Honlapokon vagy kiállításokon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
2.10 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
2.11 Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.
2.12 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által kiállítások, rendezvények szervezéséhez, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez, a Honlapokon, Kiadványokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az Érdeklődőkről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érdeklődő azonosítására.
2.13 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
2.14 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.15 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
2.17 Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
2.18 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
2.19 Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

3. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre
3.1 Ha a Érdeklődő valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Érdeklődő IP címét.
3.2 A Érdeklődő döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, arckép, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.
3.3 Amennyiben az Érdeklődő üzenetet (pl. e-mail, levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Érdeklődő címét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
3.4 Az Adatkezelő által szervezett kiállítások résztvevőiről az alábbi Személyes adatokat kezelheti: név, szakmai titulus (Dr, prof stb.), e-mail cím, beosztás, telefonszám, másodlagos telefonszám, azon vállalkozás neve és adatai, amellyel kapcsolatban áll, hajózási érdeklődési köre.
3.5 A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási
hely, telefonszám, e-mail cím, továbbá a számlázáshoz az Érdeklődő által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.
3.6 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.
3.7 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
4.1 Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érdeklődő számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t az Érdeklődő képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érdeklődő tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érdeklődő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Honlap igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik az Érdeklődő IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan az Érdeklődő eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érdeklődő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

5. Az Adatkezelés célja, jogalapja
5.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
c) az Érdeklődő azonosítása, az Érdeklődőval való kapcsolattartás;
d) az Érdeklődői jogosultságok (az Érdeklődő által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
e) Társaság szolgáltatásainak biztosítása
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
g) az Érdeklődő által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) egyedi Érdeklődői megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
k) Érdeklődő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
l) kiállításokon történő termékbemutatás;
m) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
n) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése,
o) Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,
p) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
q) az Érdeklődők jogainak védelme;
r) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
s) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.
Az Érdeklődők által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.
5.2 Amenniyben az Adatkezelésre az Érdeklődőkk önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érdeklődők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során az Érdeklődők adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. Az Érdeklődő a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő az Érdeklődő által az egyes Honlapokra történő belépéskor az Érdeklődő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Érdeklődő külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása, valamint az Érdeklődő által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és az Adatkezelő marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. Az Érdeklődő mint vásárló a Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybe vétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Érdeklődő külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érdeklődő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4 Az Érdeklődő szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. az Érdeklődő által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Érdeklődő által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az Érdeklődőt terheli.
5.5 Bármely Érdeklődő e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érdeklődőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben az Érdeklődő szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Érdeklődővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
5.6 Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási tevékenység során Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Érdeklődő személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Érdeklődőknek célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Érdeklődő az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

6. Az Adatkezelés elvei, módja
6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Érdeklődő hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
6.4 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érdeklődőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.5 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érdeklődő illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.
6.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Érdeklődő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Érdeklődő elérhető Személyes adatait.
6.8 Az Adatkezelő rendszere az Érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érdeklődők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
6.9 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Érdeklődőt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.10 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
6.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki:
Az adatvédelmi tisztviselő
- neve: Cziráki Márta
- e-mail címe: mcziraki@jeanneau.hu
- telefonszáma: +36 1 270 0017

7. Az Adatkezelések időtartama
7.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
7.2 Az Érdeklődő által küldött e-mailek esetén Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érdeklődő nem kéri azok törlését.
7.3 Az Érdeklődő által az Adatkezelő Honlapjain vagy kiállításokon történt regisztrációval összefüggésben megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érdeklődő nem kéri a Személyes adatok törlését.
7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érdeklődő által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érdeklődő regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha az Érdeklődő Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érdeklődő tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az Érdeklődő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érdeklődő jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8. Az Érdeklődő jogai, érvényesítésük módja
8.1 Az Érdeklődő kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érdeklődő személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Ettől függetlenül az Érdeklődő Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az web@jeanneau.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érdeklődő egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érdeklődő regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az Érdeklődőt más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érdeklődőnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érdeklődő adatait.
8.2 Az Érdeklődő kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érdeklődő kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Az Érdeklődő által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.3 Az Érdeklődő kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érdeklődőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Érdeklődő Személyes adatait törli.
8.4 Az Érdeklődő kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érdeklődő vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érdeklődő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az Érdeklődő kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érdeklődő ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
Az Érdeklődő továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érdeklődő igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
8.5 Az Érdeklődő kérheti, hogy az Adatkezelő az Érdeklődő által rendelkezésére bocsátott és az Érdeklődő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
8.6 Az Érdeklődő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érdeklődő tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

9. Adatfeldolgozás
9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe.
Az adatkezelő szerverei az 1B Telekom Hungary szervertermeiben vannak elhelyezve:
1B Telekom Hungary Zrt.
Székhely: 2191 Bag, Petőfi tér 14.
Cégjegyzékszám: 13-10-041043
https://www.1B.hu
9.2 Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.
9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
9.4 A Társaság a kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez további adatfeldolgozót vehet igénybe.
9.5 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

10. Külső szolgáltatók
10.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érdeklődő által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak az Érdeklődők számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e- mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.
10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek az Érdeklődő IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az Érdeklődő készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
Google Analytics
Google AdExchange

10.5 Szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók
Adatkezelő a tőle megrendelt termékek kiszállításához futárszolgálatot vehet igénybe, amely a számára átadott Érdeklődői Személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül. A szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
10.6 Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár az Érdeklődő közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által az Érdeklődőkről vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az Érdeklődő azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

11. Adattovábbítás lehetősége
11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
11.2 Az Adatkezelő jogosult az Érdeklődő erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érdeklődő tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

12. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:
12.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.
12.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.
12.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg
12.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.
12.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Érdeklődő ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.
12.6 Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törtölni kell.

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
13.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
13.2 Az Érdeklődő következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Érdeklődők további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

14. Jogérvényesítési lehetőségek
14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is web@jeanneau.hu, e-mail címen, és az alábbi telefonszámon: +36 1 270 0017.
14.2 Az Érdeklődő az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
14.3 Az Érdeklődő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érdeklődőt tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 22.
© 2024 | ADEX Yachting Kft., minden jog fenntartva!